Regulamin

REGULAMIN
PORTALU MEDYCZNA.TV

§ 1. Wstęp
1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Medyczna.tv przez użytkowników indywidualnych, tj. lekarzy oraz studentów i pracowników naukowych uczelni medycznych, a także warunki świadczenia tych usług przez Medyczna.tv sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu.
2. Administratorem portalu Medyczna.tv jest Medyczna.tv sp. z o.o., zwana dalej „Usługodawcą”, z siedzibą w Poznaniu (60-767), przy ul. Jana Matejki 46/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000427347, NIP: 7792407228, REGON: 3021785720, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł. Aktualne dane Usługodawcy, w tym dane kontaktowe (numery telefonów i adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://medyczna.tv.
3. Każdy użytkownik przed rejestracją lub zalogowaniem się do portalu, jest zobowiązany do zapoznania się z aktualną wersją regulaminu.
4. Niniejszy regulamin w aktualnej wersji jest dostępny na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem: http://medyczna.tv/regulamin/.
§ 2. Definicje
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Cennik - szczegółowy wykaz Usług odpłatnych wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania, opublikowany w Portalu pod adresem: http://medyczna.tv/node/196;
2) Kanał Prywatny - podstrona Portalu utworzona przez Użytkownika Instytucjonalnego i przez niego administrowana, zawierająca treści i Materiały dodane przez Użytkownika Instytucjonalnego oraz treści (w tym posty, komentarze, opinie) dodane przez Użytkowników korzystających w ramach Usług z dostępu do Kanału Prywatnego;
3) Komentarz - treści umieszczane przez Użytkowników w Portalu w przeznaczonych do tego celu miejscach, widoczne dla innych Użytkowników wraz z informacją o pochodzeniu treści od konkretnego Użytkownika;
4) Konto Użytkownika/ Konto - konto założone przez Użytkownika w Portalu, będące zbiorem jego zasobów i uprawnień w ramach Portalu, dostępnych poprzez unikalny login i hasło ustanowione przez tego Użytkownika;
5) Materiały - materiały edukacyjne i informacyjne w postaci m.in. filmów, materiałów interaktywnych, zdjęć obrazowań medycznych i preparatów mikroskopowych oraz opisów dydaktycznych, umieszczane w Portalu przez Usługodawcę lub w Kanałach Prywatnych przez Użytkowników Instytucjonalnych;
6) Portal Medyczna.tv/ Portal - serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem http://medyczna.tv;
7) Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy;
8) Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników z wykorzystaniem sieci Internet (drogą elektroniczną), za pośrednictwem Portalu, w oparciu o niniejszy Regulamin;
9) Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca lekarzem (w tym lekarzem dentystą) albo studentem bądź pracownikiem naukowym uczelni medycznej, która zaakceptowała treść Regulaminu i dokonała skutecznej rejestracji w Portalu;
10) Użytkownik Instytucjonalny - uczelnia medyczna albo podmiot, prowadzący działalność w zakresie organizacji sympozjów i konferencji medycznych, które na podstawie odrębnej umowy z Usługodawcą są uprawnione do tworzenia Kanałów Prywatnych i zarządzania zamieszczaną tam treścią, w tym umieszczenia i udostępniania Materiałów bądź informacji i ogłoszeń.
§ 3. Usługi
1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługę, polegającą na nieodpłatnym lub płatnym udostępnieniu Materiałów, na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Oprócz usługi podstawowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące funkcjonalności Portalu: (a) możliwość oglądania i zaawansowanego analizowania Materiałów, (b) korzystanie z mechanizmów inteligentnego wyszukiwania Materiałów w Portalu, (c) możliwość tworzenia playlist Materiałów i subskrybowania Kanałów Prywatnych, (d) możliwość oceny Materiałów i dodawania Komentarzy, (e) korzystanie z wersji mobilnej Portalu.
3. Usługi są świadczone wyłącznie na rzecz Użytkowników zarejestrowanych w Portalu, na podstawie umowy zawieranej przez Usługodawcę i Użytkownika z chwilą rejestracji w Portalu, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
4. Zakres dostępności Usług wymienionych w ustępach poprzedzających jest związany z rodzajem Konta założonego przez Użytkownika, przy czym uprawnienie do założenia określonego rodzaju Konta wynika z posiadanego statusu lekarza albo studenta bądź pracownika naukowego uczelni medycznej, który to status jest weryfikowany przez Usługodawcę.
5. Szczegółowy opis Usług i zakresu ich dostępności dla poszczególnych kategorii Użytkowników oraz opis dostępnych rodzajów Kont jest zawarty w Portalu pod adresem: http://medyczna.tv/oferta/.
6. Usługodawca może udostępnić Użytkownikom inne, dodatkowe Usługi poza określonymi w niniejszym Regulaminie, informując o nich w Portalu. Do nowych Usług stosuje się niniejszy Regulamin, chyba, że Usługodawca ureguluje warunki ich świadczenia odrębnym regulaminem. W przypadku jeśli korzystanie z nowej Usługi wiązałoby się z koniecznością ponoszenia opłat przez Użytkownika, usługa zostanie udostępnienia wyłącznie na wyraźne życzenie Użytkownika połączone z wniesieniem stosownej opłaty, w sposób określony w Portalu.
§ 4. Rejestracja Użytkownika
1. W celu rejestracji w Portalu konieczne jest dokonanie przez Użytkownika następujących czynności: (a) wprowadzenie danych do formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Portalu w zakładce http://medyczna.tv/user/register, (b) wybór odpowiedniego rodzaju Konta z listy umieszczonej w formularzu, (c) złożenie oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu, tj. odznaczenie pola check box przy komunikacie o treści: „Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Portalu Medyczna.tv i akceptuję jego wszystkie postanowienia”, a następnie zatwierdzenie powyższych czynności poprzez naciśnięcie ikonki „zapisz”.
2. Dane wprowadzone przez Użytkownika zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu są weryfikowane pod kątem posiadanych uprawnień do wykonywania zawodu lekarza (weryfikacja na podstawie numeru Prawa Wykonywania Zawodu, który znajduje się w rejestrze lekarzy RP, należącym do Naczelnej Izby Lekarskiej) albo, odpowiednio, posiadanego statusu studenta lub pracownika naukowego uczelni medycznej (weryfikacja na podstawie numeru indeksu).
3. W przypadku potwierdzenia autentyczności danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji, na adres e-mail Użytkownika przesyłany jest link, który aktywuje Konto Użytkownika w Portalu.
4. Dane podawane przez Użytkownika przy rejestracji powinny być zgodne ze stanem faktycznym. W okresie obowiązywania umowy Użytkownik może w każdym czasie, po zalogowaniu się do swojego Konta sprawdzić, skorygować lub zaktualizować swoje dane. Logowanie do Konta w Portalu odbywa się z wykorzystaniem unikalnego loginu (nazwa Użytkownika) i hasła - ustanowionych przez Użytkownika.
5. W okresie trwania umowy, Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania swoich danych w formularzu rejestracyjnym.
6. Użytkownik akceptuje fakt, że dane udostępnione przez niego w procesie rejestracji, którymi będzie się posługiwał w Portalu (za wyjątkiem adresu e-mail, hasła dostępu do Konta i innych poufnych danych dostępowych), wizerunek na upublicznionych przez niego w Portalu fotografiach, filmach, jak również inne informacje upubliczniane w ramach Portalu będą widoczne i dostępne dla pozostałych Użytkowników oraz wybranych przez niego Użytkowników Instytucjonalnych i wyraża na to zgodę.
7. Dokonując rejestracji w Portalu Użytkownik oświadcza, że:
1) zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki;
2) podane przez niego dane są kompletne, prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym i są jego danymi osobowymi;
3) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji dotyczących świadczonych Usług niezbędnych do ich prawidłowej realizacji (takich jak informacje o przerwach technicznych w działaniu Portalu);
4) wyraża zgodę na usunięcie przez Usługodawcę umieszczonych w Portalu Komentarzy o treści lub zawartości naruszającej obowiązujące przepisy prawa, sprzecznej z Regulaminem, a także naruszającej dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
§ 5. Dane osobowe
1. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę, jako administratora tych danych, z zachowaniem zasad i środków bezpieczeństwa wymaganych przepisami polskiego prawa. Przetwarzanie danych jest dokonywane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy i korzystania z Usług.
3. Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, a także prawo do ich poprawiania, uzupełniania i żądania usunięcia.
§ 6. Zobowiązania Użytkownika
1. Poprzez rejestrację w Portalu i akceptację Regulaminu Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
1) przestrzegania zasad Regulaminu;
2) korzystania z udostępnionych mu Usług i narzędzi w Portalu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, w szczególności nie powodując nadmiernego utrudnienia w korzystaniu z Usług przez innych Użytkowników (np. poprzez spam);
3) nie udostępniania innym osobom danych umożliwiających zalogowanie się do Konta Użytkownika;
4) nie publikowania w Portalu treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających przepisy prawa w zakresie poufności i bezpieczeństwa medycznych danych osobowych i innych tajemnic prawnie chronionych, prawa osób trzecich, w tym przysługujące takim osobom osobiste lub majątkowe prawa autorskie, lub dobra osobiste;
5) nie umieszczania w Portalu treści o charakterze reklamowym, promocyjnym lub handlowym.
§ 7. Wymagania techniczne
1. Prawidłowe działanie Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
6) połączenie z siecią Internet oraz dysponowanie łączem internetowym pozwalającym na oglądanie Materiałów w pełnej jakości;
7) posiadanie urządzeń, które umożliwiają korzystanie z zasobów sieci Internet;
8) zastosowanie jednej z następujących przeglądarek internetowych obsługujących dodatek Silverlight 4 lub nowszy: Internet Explorer wersja 8 lub nowsza, Firefox v. 10 lub nowsza, Chrome v. 10 lub nowsza, Opera v. 11 lub nowsza, Safari v. 6 lub nowsza;
9) zainstalowanie wtyczki Microsoft Silverlight 4 lub nowszej;
10) włączony JavaScript i obsługa ‘cookies’;
11) obsługa technologii Adobe Flash - Adobe Flash Player 10 lub nowszej;
12) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
2. Wtyczkę Silverlight, umożliwiającą wyświetlanie treści multimedialnych za pomocą przeglądarki, można pobrać bezpłatnie ze strony producenta pod adresem: http://www.microsoft.com/getsilverlight/.
§ 8. Okres świadczenia Usług; rozwiązanie umowy
1. Umowa o świadczenie Usług jest zawierana na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Usługi odpłatne są świadczone w okresie za jaki została uiszczona opłata abonamentowa określona w Cenniku.
2. Użytkownik może w każdym momencie zlikwidować Konto poprzez wybór odpowiedniej opcji w Portalu. Likwidacja Konta jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.
3. Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, poprzez poinformowanie Użytkownika o rozwiązaniu umowy i o jego przyczynach na adres e-mail podany przez Użytkownika, usunięcie Konta Użytkownika i zablokowanie możliwości dostępu do Usług, jeżeli Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa (w szczególności poprzez umieszczenie Komentarza o treści lub zawartości rażąco naruszającej obowiązujące przepisy prawa, rażąco sprzecznej z Regulaminem lub rażąco naruszającej dobre obyczaje lub prawa osób trzecich), wykorzystuje Usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, bądź jeżeli z innych powodów kontynuowanie świadczenia Usług mogłoby narazić Usługodawcę na odpowiedzialność prawną.
4. Usunięcie Konta w przypadkach, o których mowa w ustępie poprzedzającym, może być zastąpione czasowym zawieszeniem jego dostępności, o którym Usługodawca informuje Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika wraz z podaniem uzasadnienia.
5. Skutkiem rozwiązania umowy (bez względu na przyczynę rozwiązania) jest usunięcie danych podanych przez Użytkownika przy zawarciu umowy lub w okresie jej obowiązywania oraz usunięcie danych zgromadzonych na Koncie Użytkownika w okresie obowiązywania umowy. Na wniosek Użytkownika, w przypadku gdy do rozwiązania umowy nie dochodzi z winy Użytkownika, Usługodawca może przekazać Użytkownikowi dane zapisane w trakcie świadczenia Usług, w formie uzgodnionej między Stronami.
6. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu abonamentowego (bez względu na przyczynę rozwiązania), Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty tylko takiej części opłaty, która odpowiada okresowi rzeczywiście świadczonej na jego rzecz Usługi. Nadpłacona przez Użytkownika kwota podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia usunięcia Konta. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy lub na adres podany przez Użytkownika.
§ 9. Opłaty za świadczenie Usług
1. W przypadku jeśli Usługi świadczone Użytkownikowi są usługami odpłatnymi, wysokość opłat oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku.
2. Ewentualne zmiany Cennika będą ogłaszane poprzez publikację w Portalu i będą przeprowadzane z uwzględnieniem praw nabytych przez Użytkowników, w szczególności zmiany te nie mogą dotyczyć opłat już uiszczonych przez Użytkowników, oraz opłat za okresy abonamentowe będące w toku.
§ 10. Odpowiedzialność
1. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby jakość Usług świadczonych poprzez Portal była jak najwyższa, jednak Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia funkcjonowania Portalu wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Do przyczyn tych nie należą działania lub zaniechania osób przy których pomocy Usługodawca świadczy Usługi.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa:
1) korzystania z Usług przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła pozyskanego od Użytkownika;
2) podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przez Użytkownika;
3) nieprawidłowego korzystania z Portalu;
4) korzystania z Portalu przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami Regulaminu;
5) decyzji (w tym decyzji medycznych) podejmowanych przez Użytkowników w oparciu o Materiały.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczane przez Użytkowników w Portalu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze, dane i treści wprowadzane do Portalu przez Użytkownika.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia umieszczonych w Portalu treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, sprzeczne z Regulaminem, bądź naruszające dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
§ 11 Prawa wyłączne
1. Portal Medyczna.tv oraz treści publikowane w nim przez Usługodawcę, są przedmiotem praw autorskich i innych praw wyłącznych Usługodawcy.
2. Ponadto w Portalu są udostępniane dobra, do których prawa są zastrzeżone na rzecz innych osób, w szczególności Użytkowników Instytucjonalnych.
3. Użytkownik uzyskując dostęp do treści Portalu, w tym do Materiałów, zobowiązuje się ich nie udostępniać publicznie, nie zmieniać, nie kopiować, nie sprzedawać oraz nie rozpowszechniać, w tym także w sieciach komputerowych lub jakichkolwiek systemach teleinformatycznych, zarówno w całości jak i w częściach.
§ 12. Reklamacje
1. Wszelkie problemy i uwagi dotyczące sposobu działania Usług, jak i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu Medyczna.tv (dalej: „reklamacje”), należy zgłaszać drogą elektroniczną, w języku polskim lub angielskim, na adres e-mail: reklamacje@medyczna.tv
2. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę Użytkownika, a także adres poczty elektronicznej,
2) przedmiot reklamacji,
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Usługodawca udziela Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
§ 13. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2014 r.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny. Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu, co najmniej na 14 dni przed jej wejściem w życie, na podane przez nich adresy e-mail. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu może rozwiązać umowę z Usługodawcą poprzez usunięcie Konta. Nieusunięcie Konta będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na związanie nowym Regulaminem, począwszy od dnia jego wejścia w życie.
4. Przez ważną przyczynę, o której mowa w ustępie poprzedzającym, rozumie się: zmiany przepisów prawa, orzeczenia sądów lub organów administracji publicznej istotne ze względu na zasady świadczenia Usług i treść Regulaminu, wprowadzenie nowych Usług lub korzystniejszych warunków świadczenia Usług dotychczasowych, zmiany wynikające z uwarunkowań technologicznych (w szczególności postępu technologicznego), wprowadzenie udogodnień związanych z zawiązywaniem, realizacją lub rozwiązywaniem umowy, zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne Usługodawcy, w tym zmiana przedmiotu działalności Usługodawcy.
5. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana pod adresem http://medyczna.tv/regulamin/ i zawiera informację o dacie wejścia w życie.